6. 10. 2018

10. října 2018 v 12:54 | AL |  Akce

PŘEDĚLÁVÁNÍ ECO TŘÍDY

Členové ECO týmu uklízeli v naší ECO třídě. Porovnali knihovnu, fotbálek, nástěnky a spoustu dalšího.
 

10. 10. 2018

10. října 2018 v 12:31 | AL |  Akce

ZELENÁ DO TŘÍD

Třída 2NSV se rozhodla, že v hodnině biologie a ekologie splolečně s paní učitelkou, přinesou různé rostliny a budou sázet do květináčů, které rozmístí po třídě. Zájem byl velký a rozhodně bylo co sázet. Další fotky aleznete v galerii.


Členové

4. října 2018 v 18:00 | AL |  Fotky
 


4. 10. 2018

4. října 2018 v 17:43 | AL |  Schůzky
Co jsme dens řešili?

1. Proč nemá cenu řešit venkovní prostory
 • Za internátem nemůžeme mít žádné projekty, kvůli novému oboru
 • Kácení stromů před školou - zatím žádné informace
 • Dostali jsme dotace na opravu školy do 3 let
2. Výměna oblečení
 • Lidi donesou oblečení, které nenosí a mohou si odnést něco jiného
3. Předběžný plán
 • Zlepšit prostředí školy
 • Rekonstrukce ECO třídy
 • Přimět lidi třídit odpad
 • Kantýna
 • Kapesníčky do automatů
 • zelené dny
 • Přednáška na bezobalové obchody
 • Přednáška o Eco týmu
 • Wi-fi
4. Témata na která se budeme soustředit
 • Energie
 • Prostředí
 • Odpady
 • Jídlo
5. Dotazník
 • Kantýna
 • Popelníky, koše před školu
 • Venkovní učebna, hřiště, zvelebit školu
 • Obnovovat nástěnky
 • Rekonstrukce WC
 • Wi-fi
 • Klubovna
 • Více kroužků
Tyto věci se budou ještě podrobněji projednávat a popřípadě je zařadíme do plánu

6. Dne 10. 10. 2018 budeme vytvářet plán

První schůzka

27. září 2018 v 19:25 | Al |  Schůzky
První schůzka je za námi a náš ECo tým se rozšiřuje.
Dotazník pro celou školu i z analízou máme hotový. Spousta nových nápadů jako například nový ECO-kodex, obnova nástěnky, aktivnější blog, více akcí a hlavně pravidelné schůzky.
Jakékoliv nápady vítáme :)

2018/2019

4. září 2018 v 17:43 | Al |  Informace
Zdravím vážení,
prázdniny skončili a náš Eco tým se opět pustí do práce. Máme spoustu plánů! První schůzka bude už brzy :)

Metodika 7 kroků

17. dubna 2018 v 20:13 | Al |  Informace
Ekoškoly na celém světě postupují podle unikátní metodiky 7 kroků, která nabízí ucelený návod, jak docílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Jsou to kroky, které vás provází programem Ekoškola po celou dobu jeho realizace. Žádná škola není stejná, proto i plnění 7 kroků má v každé škole jedinečnou podobu, závislou na její situaci a možnostech.

1. krok: EKOTÝM

 • Ekotým je hybatelem všech dalších kroků a aktivit v Ekoškole. Sestavíte ho z žáků, učitelů a provozních zaměstnanců, případně i ze zástupců vedení školy, rodičů a dalších místních občanů. Žáci mají v Ekotýmu, stejně jako v celé Ekoškole, hlavní slovo.

2. krok: ANALÝZA

 • Projdete svoji školu "od sklepa po půdu" a analyzujete, jaké jsou silné a slabé stránky školy a její dopad na životní prostředíve vybraných tématech. Návod, co sledovat, dávají pracovní listy. Výsledky Analýzy vám ukazují, na co byste se měli zaměřit v Plánu činností.

3. krok: PLÁN ČINNOSTÍ

 • Vycházíte z vaší Analýzy a dohodnete se na tom, co se ve škole a jejím okolí budete snažit zlepšit. Naplánujete si konkrétní činnosti a úkoly, termíny pro jejich splnění a zodpovědné osoby.

4. krok: MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ

 • Pravidelnězjišťujete, jak se vám daří naplňovat jednotlivé úkoly a cíle, které jste si dali v Plánu činností. Zaznamenáváte svůj pokrok, plánujte další postup a reagujete na nové situace.

5. krok: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE

 • Ve výuce seznamujete žáky s tématy, kterými se zabývají v Analýze, Plánu činností a dalších krocích. Je důležité věnovat tématům dostatek času, aby jim žáci rozuměli. Tento krok pomáhá žákům pochopit souvislosti a to, proč je užitečné se vybraným tématům věnovat.

6. krok: INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

 • Snažíte se informovat o tom, čemu se věnujete, co se vám povedlo a do čeho se mohou ostatní zapojit. Komunikujete nejen ve škole, ale také s rodiči, širší veřejností, úřady. Díky tomu se do realizace změn postupně zapojuje celá škola i veřejnost.

7. krok: EKOKODEX

 • Vytvoříte si Ekokodex jako vyznání sdílených hodnot a zásad. Slouží vám jako návod pro celou školu i veřejnost, jak žít přátelsky k životnímu prostředí. Tvorba Ekokodexu nabízí příležitost pro jeho kreativní ztvárnění v podobě básní či písní, obrazů či soch a podobně.

Témata

17. dubna 2018 v 19:57 | Al |  Informace
 • Ekoškola v České republice pracuje již s 9 tématy, které dávají programu potřebnou šíři. Tato témata pomáhají vašim žákům porozumět různým stránkám životního prostředí školy a jejího okolí a realizovat pozitivní změny. Abyste se v této šíři neztratili, vyberete si na začátku programu 2 témata a začnete v nich pracovat metodika 7 kroků. Postupem času pak přibíráte další témata, která vás pálí či zajímají.
 • Tématům Ekoškoly se školy věnují ve výuce, v rámci projektových dnů a týdnů nebo tematických dnů. Školy připravují v rámci těchto témat výukové programy pro mladší žáky či pořádají osvětové akce pro veřejnost. K seznámení žáků s tématy může škola využít pracovní listy Ekoškoly. Při realizaci ekologických opatření ve škole se může inspirovat v příručce Ekoprovoz ve školách.

ODPADY

 • Žáci se seznámí s principem 3xR (Reduce, Reuse, Recycle). Dozvědí se, co znamená předcházet vzniku odpadu, a pátrají, co pro to ve škole dělají a co by se ještě dalo dělat. Pracují s odpadovým materiálem a využívají ho k tvůrčí činnosti.Zjišťují, proč je dobré odpad třídit a co se s vytříděným odpadem dále děje, jaký odpad se třídí ve škole a jaký by ještě bylo možné třídit. Seznamují se s tím, kde jsou koše na odpad umístěné, mohou hodnotit vhodnost jejich umístění a navrhují možná označení košů a tvorbu informačních materiálů o třídění ve škole pro ostatní.

VODA

 • Žáci pochopí význam vody a proč je důležité vodou šetřit. Dozvědí se, odkud se bere voda v kohoutku v jejich škole a kam putuje voda odpadní. Ve škole hledají možné úspory vody. Mohou např. vytvářet cedulky upozorňující na šetření vodou při čištění zubů nebo při splachování na toaletách. Přemýšlejí nad rozdílem mezi vodou z kohoutku a vodou balenou, zjišťují, jakou vodu ve škole pijí. Seznámí se s principy šetrného úklidu a přemýšlejí, co z toho mohou aplikovat ve škole. Sledují, jaké čisticí prostředky se využívají v rámci školy, a navrhují možné šetrnější alternativy.

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

 • Žáci se zaměřují na vnitřní i vnější prostředí školy, zkoumají ho z hlediska ekologie, ale i estetiky a dobrého pocitu. Řeší, jak vyzdobit školní chodby vlastními návrhy, zvýšit počet kytek ve škole, vytvořit odpočinkové místnosti a venkovní učebny včetně pocitových chodníků atd. Počítají, kolik mají rostlin, a zjišťují, kdo je zalévá. Navrhují možnosti, jak se mohou do péče o rostliny zapojit. Vyjadřují se k tomu, co se jim líbí nebo co by chtěli změnit. Navrhují úpravy zahrady, školního hřiště a okolí.

ENERGIE

 • Žáci zjišťují spotřebu tepelné i elektrické energie ve škole, vytváří cedulky k vypínačům, učí se správně větrat a "tlačí" školu k nákupu energeticky úsporných spotřebičů.

DOPRAVA

 • Žácipořádají osvětové kampaně za využívání veřejné hromadné dopravy či organizují cyklistické dny. Pomocí hlukoměrů mohou měřit množství hluku, které způsobují automobily v okolí školy a výsledky prezentovat i představitelům města.

ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL

 • Žácipřemýšlí o tom, co a kde nakupují. Odhalují a porovnávají dopady na životní prostředí u různého zboží. Hledají k přírodě šetrnější alternativy při nakupování a svá zjištění sdílejí doma i s veřejností prostřednictvím osvětových kampaní.

KLIMATICKÉ ZMĚNY

 • Žáci sledují vliv školy a také svého města na mikroklima kraje. Zjišťují, jakým způsobem probíhají klimatické procesy a co vše je ovlivňuje. Přemýšlejí, jak svým vlastním každodenním jednáním mohou přispět k ochraně celosvětového klimatu.

BIODIVERZITA

 • Žáci se zaměřují na sledování geneticky modifikovaných organismů a jejich vlivu na životní prostředí, zjišťují rozdíl mezi přírodní a uměle vytvořenou zahradou, staví hmyzí hotely na školních zahradách a mnoho dalšího.

JÍDLO A SVĚT

 • Žáci zjišťují původ potravin. Vyhodnocují, proč jsou potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Seznamují se s biopotravinami, Fair Trade výrobky a se zásadami zdravé výživy. Učí se o důležitosti ovoce a zeleniny pro člověka, a pokud mají možnost, pěstují si vlastní zeleninu, ovoce nebo bylinky. Učí se sami si připravit jídlo.
 • Téma JÍDLO A SVĚT se v Ekoškole objevilo s rozšířením programu na mateřské školy. V současné době probíhá projekt Menu pro změnu, v rámci kterého vznikají a testují se materiály, které přinesou téma i do základních a středních škol a mateřským školám pomohou toto široké téma zpracovat. Téma bude k dispozici všem školám od roku 2018.

Proč být Eco škola?

17. dubna 2018 v 19:51 | Al |  Informace
Program Ekoškola přináší jedinečnou možnost, jak umožnit žákům ve škole řešit skutečné problémy a prožít radost z výsledků své práce. Životní prostředí přestává být pro žáky pouhým učivem. Stává se něčím, co se jich týká a co mohou sami ovlivňovat. Žáci zažívají opravdovou spoluúčast na chodu své školy a učí se zodpovědnosti za své okolí.

Formuje postoje a chování

Výzkum v České republice prokázal, že žáci z Ekoškol v porovnání s ostatními žáky:
 • se chovají k životnímu prostředí šetrněji, častěji třídí odpad, účastní se dobrovolných akcí pro přírodu či dobrovolných sbírek, šetří vodou apod.
 • častěji sdílí pocit, že mají možnost svým jednáním ovlivňovat stav životního prostředí,
 • působí ve svém okolí jako názoroví vůdci.
Ekoškoly snižují svůj dopad na životní prostředí a také zpříjemňují své prostředí pro žáky i zaměstnance školy. Staví přírodní hřiště a venkovní učebny, pečují o zahrady a květinovou výzdobu, pěstují zeleninu a bylinky do školní kuchyně.

 • Pracovní listy programu, vedou školu k systematickému vyhodnocování a snižování spotřeby energie a vody, k předcházení vzniku odpadů a důslednější recyklaci. Šetrnější hospodaření se zdroji a konec plýtvání s sebou nese i finanční úspory v provozu školy.

 • Ekoškola je program pro celou školu. Zapojuje všechny žáky, ale také učitele, vedení školy a provozní zaměstnance. Přináší rámec a metodiku pro jejich smysluplnou spolupráci. Dává žákům možnost opravdu se spolupodílet na rozhodování o vlastní škole. Učí demokracii - v praxi.

 • Ekoškola dává velký důraz na zapojení rodičů a dalších lidí z místní komunity od samého počátku realizace programu ve škole.Lidé zvenku přináší důležitou expertízu i pomoc při řešení různých situací. Zároveň to, co se žáci v programu naučí, nezůstává uvnitř školy, ale šíří se mezi rodiče a místní lidi a má z toho prospěch celá komunita.

 • Ekoškola umožňuje zapojeným školám navázat partnerství a spolupráci s obdobně orientovanými školami nejen v naší zemi, ale také na mezinárodní úrovni. Tyto kontakty lze využít ke sdílení zkušeností a informací, ke vzájemným návštěvám a kulturním výměnám a mohou tak vést ke zlepšení jazykových dovedností žáků.

Letovické opékání

13. dubna 2018 v 22:28 | Al |  Akce

Kam dál